portal społecznościowy dla mam portal społecznościowy dla mam portal społecznościowy dla mam portal społecznościowy dla mam portal społecznościowy dla mam


Powszechnie wiadomo, że każdy rodzic (a także i dziadkowie) pragnie zapewnić swoim potomkom pewną samodzielność oraz jak najlepiej zabezpieczyć je na przyszłość. W tym celu rodzice decydują się często na przekazanie dzieciom części swego majątku (na przykład domu, mieszkania, samochodu) czy też pieniędzy, przykładowo na zakup wymarzonego przez dziecko mieszkania.

Jedną z możliwości dokonania wyżej wskazanych czynności jest zawarcie umowy darowizny. Darowizna zaliczana jest do tzw. umów nazwanych, ponieważ znajduje się w Kodeksie cywilnym (artykuł 888- 902 k.c.). Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca (a zatem rodzic, czy też dziadek), zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (dziecka, wnuka), kosztem swojego majątku.

Co może być przedmiotem darowizny?

W drodze darowizny podarować można, co do zasady, wszystko. Przedmiotem darowizny może, zatem być zarówno prawo (na przykład własność nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) jak i określona suma pieniędzy. Dopuszczalne jest również zwolnienie obdarowanego z długu w drodze darowizny.

Jak dokonać darowizny?

Jeżeli zdecydujemy się na dokonanie darowizny na rzecz naszego dziecka, potrzebna będzie wizyta u notariusza. Wynika to z tego, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 k.c.). Trzeba jednak zaznaczyć, że dokonanie darowizny w drodze sporządzenia aktu notarialnego nie jest wymogiem o charakterze bezwzględnym. Jeżeli bowiem zdecydujemy się na przekazanie dziecku określonej sumy pieniędzy i do takiego przekazania faktycznie dojdzie, umowa darowizny będzie uważana za ważną, pomimo niedopełnienia formalności przed notariuszem.

W pewnych sytuacjach wizyta u notariusza okaże się jednak konieczna. Dotyczy to w szczególności darowizny nieruchomości a wynika z tego, że Kodeks cywilny wymaga, aby umowa przenosząca własność nieruchomości była w każdym wypadku zawarta w formie aktu notarialnego. Trzeba również pamiętać, że zawarcie umowy darowizny prowadzi do przejścia własności rzeczy (a więc także i nieruchomości) na obdarowanego.

Do notariusza powinni udać się zarówno darczyńca jak i obdarowany. Należy mieć, bowiem na uwadze to, że chociaż darowizna polega na dokonaniu przysporzenia na rzecz dziecka, to wiąże się jednak także (przede wszystkim w przypadku darowizny nieruchomości, która nie rzadko obciążona jest hipoteką) z pewnymi obowiązkami czy też kosztami. Dlatego też obdarowany (dziecko, wnuk) musi świadomie przyjąć darowiznę. W przypadku dokonywania darowizny na rzecz dziecka, które nie ukończyło 18 lat, nie może być mowy o takiej świadomości, dlatego też w takiej sytuacji zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 98 k.r.o.), rodzice działają, jako przedstawiciele ustawowi dziecka. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka, przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem. Nie dotyczy to sytuacji, w której czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka (art. 98 par. 2 k.r.o.). Powyższe wyłączenie nie odnosi się jednak do darowizny, z uwagi na wspomniane wcześniej obowiązki i koszty, które mogą być związane z przedmiotem darowizny. Dlatego w przypadku darowizny dokonywanej przez rodziców na rzecz małoletniego potomka, dziecko musi być reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy (art. 99 k.r.o.). Inaczej sytuacja będzie wyglądała, gdy darowizny na rzecz dziecka dokonują jego dziadkowie. W takim przypadku rodzice będą działali jako przedstawiciele ustawowi dziecka.

Aby dokonać darowizny w formie aktu notarialnego, do notariusza należy w każdym przypadku zabrać ze sobą dowody osobiste. Notariusz w pierwszej kolejności potwierdza bowiem tożsamości osób uczestniczących w czynności (a więc w dokonaniu darowizny w formie aktu notarialnego).

Poza tym, w zależności od tego, co zamierzamy podarować naszemu dziecku (wnukowi), potrzebne będą również inne dokumenty. W przypadku darowizny nieruchomości notariusz poprosi nas o przedstawienie:

 1. Dokumentu potwierdzającego to, że jesteśmy właścicielami nieruchomości (np. akt notarialny, orzeczenie sądu).
 2. Odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 3. Wypisu z ewidencji gruntów
 4. Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ile będzie nas kosztowało dokonanie darowizny?

Decydując się na przekazanie dziecku majątku w drodze zawarcia umowy darowizny, musimy się również liczyć z pewnymi kosztami.

Po pierwsze, notariusz pobierze od nas wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego (tzw. taksa notarialna). Wysokośc takiego wynagrodzenia zależeć będzie od wartości przedmiotu darowizny. Prawo określa maksymalną wysokość taksy notarialnej. I tak, od wartości:

 

 1. do 3 000 zł - 100 zł;
 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł,

 

Jeżeli planujemy przekazać naszemu dziecku w drodze darowizny dom lub mieszkanie, musimy się zatem liczyc z większym wydatkiem.

Po drugie, w przypadku darowizny nieruchomości czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, notariusz pobierze od nas również opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

I wreszcie, po trzecie, darowizna, co do zasady, obciążona jest obowiązkiem podatkowym. Obowiązek ten reguluje Ustawa o podatku od spadków i darowizn.  Jednakże w przypadku darowizny dokonywanej na rzecz dzieci, istnieje możliwość zwolnienia od podatku. Od stycznia 2007 r., dokonanie darowizny pomiędzy najbliższymi członkami rodziny jest wolne od podatku. Dotyczy to członków rodziny zaliczanych do tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zwolnienie z podatku przysługiwać nam będzie tylko w sytuacji, kiedy spełnimy następujące warunki określone w przepisach Ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc:

 

 1. Zgłoszenie darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności przedmiotu darowizny ( dniem tym, co do zasady, będzie zawarcie umowy darowizny).
 2. W przypadku darowizny w postaci określonej sumy pieniężnej, udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych w postaci przedstawienia dowodu ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.- o podatku od spadków i darowizn

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.- w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Celem niniejszej informacji nie jest udzielenie porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z użytkowników portalu i nie powinna być ona traktowana przez użytkowników portalu jako taka porada.

PRZYJACIELE WEBMAMY

CafeBebe
Przyjaciele Webmamy

 

Przyjaciele Webmamy - MamaDeal

 

Przyjaciele Webmamy - SweetPrint

 

 

Przyjaciele Webmamy - Helen Doron

 

Przeyjaciele Webmamy - Przydajesie.plLogin With Facebook